Dáte nám souhlas s využíváním cookies, prosím?

00 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Cyklo Kyjovský s.r.o., IČO 09548700, DIČ CZ09548700, se sídlem Slovákova 1435, 684 01 Slavkov u Brna, zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, pod značkou C119533 jako prodávající (dále jen Cyklo Kyjovský s.r.o. nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Cyklo Kyjovský s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Cyklo Kyjovský s.r.o. považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, reklamační řád, podmínky ochrany osobních údajů a dokument Doprava a platba, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující v elektronické podobě případě formou listinné podoby, s čímž Kupující souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 • a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Cyklo Kyjovský s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Cyklo Kyjovský s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • c. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Cyklo Kyjovský s.r.o. uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 • d. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  • i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  • ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • iii. přičemž odstoupit od smlouvy může jakýmkoliv způsobem, z něhož bude tento projev vůle patrný, zejména písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Cyklo Kyjovský s.r.o., na e-mailovou adresu Cyklo Kyjovský s.r.o. – info@cyklokyjovsky.cz, osobně na prodejně či na adrese sídla společnosti,
 • e. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • i. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • ii. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • iii. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • iv. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • f. při vrácení zboží Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícím spotřebiteli nehradí náklady vynaložené na vrácení zboží;
 • g. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • h. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Cyklo Kyjovský s.r.o.
 • i. spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář uvedený v sekci kontakty, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • j. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Cyklo Kyjovský s.r.o. si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Cyklo Kyjovský s.r.o. vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Cyklo Kyjovský s.r.o. nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Cyklo Kyjovský s.r.o. právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 • k. její kontaktní e-mailovou adresou je info@cyklokyjovsky.cz , tel.+420 777 665 205.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Cyklo Kyjovský s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo e mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Cyklo Kyjovský s.r.o., za případné chyby při přenosu dat Cyklo Kyjovský s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Cyklo Kyjovský s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem, který uvedl Kupující při vytvoření objednávky.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. kupní cenu.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě zakoupeného zboží pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě odeslání věci Kupujícímu spotřebitelispolečnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odevzdá věc v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno jak má být věc zabalena, zabalí společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. věc pro přepravu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost společnosti Cyklo kyjovský s.r.o.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • b. je věc předána se zbožím a příslušenstvím, obalem a návodem, pokud nebyl zákazník při vytvoření objednávky informován jinak;
 • c. se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • d. vyplývá-li to z povahy věci.
 • e. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • b. na odstranění vady opravou věci;
 • c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • d. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí společnost Cyklo Kyjovský s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnost Cyklo Kyjovský s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Cyklo Kyjovský s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnost Cyklo Kyjovský s.r.o.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než společnost Cyklo Kyjovský s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Zvláštní pravidla při koupi obuvi

S ohledem na ekologické dopady, společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícím doporučuje, aby si v případě koupi obuvi důkladně změřili svou velikost a zamezili tak zbytečnému odstoupení od smlouvy.

Dále společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. doporučuje, aby si Kupující boty vyzkoušel ihned po jejich převzetí, a to v čisté ponožce, aby nedošlo k zásahu do zdravotní nezávadnosti obuvi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě obuvi, vrací Kupující obuv čistou, bez jakýchkoliv známek nošení a v originální krabici (jako by si Kupující obuv zkoušel v kamenném obchodě). V případě, že nejsou splněny podmínky dle předchozí věty (obuv je nošená, použitá, znečištěná nebo dokonce poškozená), má společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nárok na náhradu snížením hodnoty vraceného zboží. Kupující bere na vědomí, že nepřiměřené používání obuvi za účelem vyzkoušení může vést k výraznému snížení hodnoty zboží, a tedy k výraznému ponížení vrácené kupní ceny Kupujícímu o náhradu škody za toto snížení.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • c. společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. na internetových stránkách www.cyklokyjovsky.cz, přičemž Cyklo Kyjovský s.r.o. spotřebiteli potvrdí v textové podobě přijetí tohoto sdělení bez zbytečného odkladu.

Odstoupit lze také osobně či korespondenčně na adrese: Cyklo Kyjovský s.r.o., Československé armády 1213, 684 01, Slavkov u Brna anebo telefonicky na čísle: +420 777 665 205.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude vrácena v hotovosti.

Kupující spotřebitel odpovídá společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím tak, že se snížila jeho hodnota oproti stavu, ve které by se zboží nacházelo, pokud by bylo vyzkoušeno v kamenné prodejně.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena vůči pohledávce Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností Cyklo Kyjovský s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá platnostia Kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • c. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující společnost Cyklo Kyjovský s.r.o., co ještě vrátit může, a dá společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • e. neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnost Cyklo Kyjovský s.r.o., pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocía prokáže se občanským průkazem.

3. Odstoupení od smlouvy se společností Cyklo Kyjovský s.r.o. v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností Cyklo Kyjovský s.r.o. tím, že společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o..

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. se použijí Zásady ochrany osobních údajů, zveřejněné na webu www.cyklokyjovsky.cz

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.cyklokyjovsky.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz. ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu(dále jen “Zboží”) společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností Cyklo Kyjovský s.r.o. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. či pochybení personálu společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. V takovém případě je společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. upozorňuje, že informační systém společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. a cenu si ověřit.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • a. prostřednictvím elektronického obchodu www.cyklokyjovsky.cz (dále jen „e-shop“);
 • b. elektronickou poštou na adrese info@cyklokyjovsky.cz
 • c. osobně v provozovnách společnost Cyklo Kyjovský s.r.o.;
 • d. telefonicky.

Objednávky přímo na naší prodejně lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této prodejny.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.cyklokyjovsky.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. a /nebo jejích dopravců, o čemž bude společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícího neprodleně informovat.

VIII. Platební podmínky

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. akceptuje platební metody uvedené v sekci Doprava a platba na webu www.cyklokyjovsky.cz

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy se společností Cyklo Kyjovský s.r.o. nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce v sekci Doprava a platba.

2. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí a prokáže se občanským průkazem. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@cyklokyjovsky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Cyklo Kyjovský s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi společností Cyklo Kyjovský s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, společnost Cyklo Kyjovský s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu se společností Cyklo Kyjovský s.r.o. přes kontaktní formulář uvedený na stránkách www.cyklokyjovsky.cz v sekci Kontakty, případně emailem info@cyklokyjovsky.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6.1.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v elektronicky na www.cyklokyjovsky.cz

Naše nejnovější články

MyO

MyO

Vstupte a začněte navrhovat kolo svých snů...
Čti dále
CUBE AMS Hybrid One 44

CUBE AMS Hybrid One 44

„Lehká elektrokola s pohonem BOSCH SX za skvělé ceny“
Čti dále
Aplikace eBike Flow

Aplikace eBike Flow

Jednoduše proměňte svůj chytrý telefon v displej eBiku. Připevněte držák SmartphoneGrip na řídítka pomocí sady pro dodatečnou montáž, umístěte na něj váš chytrý telefon a otevřete aplikaci eBike Flow.
Čti dále